DARMOWA DOSTAWA od 149 zł NATYCHMIASTOWA WYSYŁKA
Uwaga! Zamówienia zrealizowane do godziny 12.00 wysyłane są tego samego dnia!

Programy specjalne

Warunki Promocji "Kod rabatowy - Newsletter"

(dalej: "Promocja'')

I.    Postanowienia wstępne  

1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „Kod rabatowy - Newsletter” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2. Organizatorem promocji „Kod rabatowy - Newsletter” (dalej również: „Promocja”) jest TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Jasinie (62-020 Swarzędz), ul. Poznańska 53, NIP: 7773323424, REGON: 380382487, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747248; e-mail: kontakt@tadar.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego, reprezentowana przez komplementariusza: TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Jasinie (62-020 Swarzędz), ul. Poznańska 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357417 o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, posiadająca numer NIP: 7773164167, numer Regon: 301454900,  (dalej: „Organizator”), (dalej również: „Organizator”).

3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.tadar.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy otrzymali od Organizatora kod rabatowy – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”). Promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które udostępniły Organizatorowi swój adres e-mail oraz imię, w celu zapisania się do Newslettera Sklepu Internetowego tym kanałem. Organizator niezwłocznie po potwierdzeniu zapisania się przez Klienta do usługi Newsletter dla kanału e-mail, wysyła kod rabatowy na adres mailowy Klienta podany przez Klienta celem zapisania się do Newslettera.

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach określonych w Warunkach Promocji, z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji bonu rabatowego o wartości 10 zł od początkowej (regularnej) Ceny sprzedaży brutto Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego w Czasie trwania Promocji (dalej również: „Rabat”).

2. Promocja nie obejmuje: -  Produktów, których Cena została już objęta bonami, voucherami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi.

3. Wartość zakupionych Produktów, uprawniająca do wykorzystania Rabatu, wynosi minimum 100 zł brutto.

4. Promocja obowiązuje do odwołania (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

5. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).

6. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
a) zapoznać się i zaakceptować Warunki Promocji;
b) zapisać się na usługę Newsletter dla kanału e-mail i potwierdzić zapis w pierwszej wiadomości otrzymanej na skrzynką e-mail (poprzez kliknięcie w zawarty w niej przycisk), zgodnie z Regulaminem;
c) złożyć w Czasie trwania Promocji Zamówienie o łącznej wartości co najmniej 100 zł brutto,
d) W celu użycia kodu rabatowego wystarczy podczas składania zamówienia w koszyku zaznaczyć opcję "Chcę użyć kuponu rabatowego", wpisać kod i zaznaczyć pole "Użyj kuponu”

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

8. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna Cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu, tj. o 10 zł. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktu lub Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

9. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest wyłącznie na pierwszy produkt znajdujący się w koszyku (na pierwszą pozycję na fakturze). W przypadku zwrotu przez Klienta Produktu zakupionego w ramach Promocji, Organizator zwróci Klientowi wyłącznie kwotę zgodną z ceną rzeczywiście zapłaconą za dany Produkt.

10. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

11. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

12. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.

III. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: reklamacje.sklep@tadar.pl lub w formie pisemnej na adres Tadar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Jasin, ul. Poznańska 53 62-020 Swarzędz.

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem https://tadar.pl/programyspecjalne

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: https://tadar.pl/regulamin

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji. Do Rabatów, które zachowują ważność w momencie zmiany Warunków Promocji, stosuje się Warunki Promocji w ich dotychczasowym brzmieniu. Zmiana Warunków Promocji wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Organizator poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowych Warunków Promocji o zmianie Warunków Promocji za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Warunków Promocji.

4. Niniejsze Warunki Promocji wchodzą w życie z dniem 24.03.23