DARMOWA DOSTAWA od 149 zł NATYCHMIASTOWA WYSYŁKA
Uwaga! Zamówienia zrealizowane do godziny 12.00 wysyłane są tego samego dnia!

Regulamin DSA

DOTYCZĄCY ZAMIESZCZANIA I WERYFIKACJI TREŚCI UŻYTKOWNIKA

 
§ 1.
Definicje
       Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:
 1. Administrator — przez „Administratora” należy rozumieć Tadar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., adres siedziby: Jasin, ul. Poznańska 53, 62-020 Swarzędz, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000747248, posługująca się numerem NIP: 7773323424;
 2. Funkcje Społecznościowe — przez „Funkcje Społecznościowe” należy rozumieć funkcjonalności danego Portalu, które są wykorzystywane przez Administratora do wchodzenia w interakcje z Użytkownikami lub umożliwienia Użytkownikom interakcji pomiędzy sobą. Funkcje Społecznościowe obejmują w szczególności profile, grupy, fora, fanpage lub inne zasoby, którymi zarządza Administrator w ramach danego Portalu;
 3. Konto Użytkownika — przez „Konto Użytkownika” należy rozumieć konto utworzone przez Użytkownika w ramach danego Systemu;
 4. Portal — przez „Portal” należy rozumieć każdy system teleinformatyczny o charakterze społecznościowym, który należy do zewnętrznego Właściciela Portalu, np. Facebook, X, Instagram, Tik-Tok, LinkedIn oraz pozostałe portale i serwisy o charakterze społecznościowym;
 5. Regulamin — przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin DSA dotyczący zamieszczania i weryfikacji wszelkich treści zamieszczanych przez użytkowników;
 6. Sklep — przez „Sklep” należy rozumieć sklep internetowy pod nazwą „TADAR”, który należy do Administratora i jest dostępny pod adresem internetowym https://tadar.pl oraz jego rozszerzeniami;
 7. Strony — przez „Strony” należy rozumieć Administratora lub Użytkownika;
 8. System — przez „System” należy rozumieć Portal lub Sklep;
 9. Treści Użytkownika przez „Treści Użytkownika” należy rozumieć wszelkie dane wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z danego Systemu, w szczególności na potrzeby korzystania z Funkcji Społecznościowych;
 10. Użytkownik — przez „Użytkownika” należy rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z Systemu;
 11. Właściciel Portalu — przez „Właściciela Portalu” należy rozumieć podmiot, do którego należy dany Portal.
§ 2.
Treści Użytkownika
 1. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić jakiekolwiek Treści Użytkownika, korzystając z dostępnych funkcji Systemu, w tym Funkcji Społecznościowych, jest zobowiązany zredagować Treść Użytkownika zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.
 2. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Treści Użytkownika, które:
 1. są niezgodne z tematyką lub dostępnymi funkcjonalnościami Systemu — treści powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach dostępnej funkcjonalności, w szczególności Funkcji Społecznościowej (np. w ramach grupy społecznościowej);
 2. treści powielają te same Treści Użytkownika opublikowane wcześniej w Systemie (np. identyczne komentarze);
 3. dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Systemu – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres kontakt@tadar.pl, a w przypadku korzystania z Portalu, bezpośrednio do Właściciela Portalu;
 4. zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;
 5. służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Administratora, np. promowaniu konkurencyjnych sklepów internetowych;
 6. służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
 7. służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
 8. nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
 9. propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
 10. nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
 11. znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
 12. zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
 13. zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
 14. naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 15. naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 16. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
 17. nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
 18. obrażają uczucia religijne;
 19. mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;
 20. naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje w inny sposób niż określony w pkt a-s.
 
§ 3.
Weryfikacja Treści Użytkownika
 1. Administrator w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników. Administrator przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie Administrator zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkowników dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkowników.
 2. Administrator może stosować zautomatyzowane mechanizmy wykrywania naruszeń w ramach funkcji danego Systemu, co oznacza, że Treści Użytkownika mogą być analizowane pod kątem potencjalnych naruszeń Regulaminu przez odpowiedni algorytm. W przypadku uruchomienia takiego algorytmu Administrator przekaże informacje o zasadach jego funkcjonowania przed dodaniem Treści Użytkownika przez Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 3-4.
 3. W przypadku konta prowadzonego w Systemie YouTube przed dodaniem materiału Administrator może podjąć decyzję, czy pod tym filmem można dodawać komentarze, a jeżeli tak, to czy komentarze mają podlegać moderacji w określonym zakresie. Administrator może wybrać opcję od najbardziej liberalnej (brak moderacji komentarzy) do najbardziej restrykcyjnej (moderacja wszystkich komentarzy). Aktywując opcję choćby częściowej moderacji komentarzy dodawanych przez użytkowników, Administrator korzysta ze zautomatyzowanych mechanizmów wykrywania naruszeń, które są wykorzystywane przez Właściciela Portalu YouTube. W takim przypadku Treści Użytkownika mogą być oznaczane jako potencjalnie nieodpowiednie na skutek ich „wychwycenia” przez algorytm YouTube.
 4. W przypadku konta prowadzonego w Systemie Instagram Administrator może korzystać z opcji automatycznego ukrywania niektórych komentarzy i wiadomości w folderze „Inne”. Administrator może także korzystać z innych zautomatyzowanych mechanizmów wykrywania naruszeń, które są wykorzystywane przez Właściciela Portalu Instagram, takich jak:
  1. automatyczne przeniesienie komentarzy, które potencjalnie mogą naruszać Regulamin (np. są obraźliwe lub stanowią spam), do osobnej sekcji — Administrator po zapoznaniu się z ich treścią może podjąć decyzję o ich ujawnieniu;
  2. automatyczne filtrowanie komentarzy ze wskazaniem konkretnych słów, zwrotów lub emoji w wiadomościach lub komentarzach — w przypadku wykrycia przez algorytm zdefiniowanych kryteriów komentarze mogą być widoczne wyłącznie dla ich autora.
 5. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem Administrator może podjąć decyzję o:
 1. zablokowaniu dostępu do tych Treści Użytkownika w Systemie;
 2. ukryciu tych Treści Użytkownika w Systemie, w związku z czym staną się niewidoczne dla innych Użytkowników;
 3. trwałym usunięciu Treści Użytkownika z Systemu;
 4. zgłoszeniu tych Treści Użytkownika bezpośrednio Właścicielowi Portalu, w celu podjęcia działań przez Właściciela Portalu.
 1. W przypadku zablokowania, ukrycia, usunięcia lub zgłoszenia Treści Użytkownika Administrator niezwłocznie powiadamia o tym Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu, ukryciu, usunięciu lub zgłoszeniu podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 2. W przypadku zablokowania, ukrycia, usunięcia lub zgłoszenia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 5.
 3. Administrator zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany - za weryfikację zasadności zablokowania, ukrycia, usunięcia lub zgłoszenia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel Administratora.
 4. Działania Administratora związane z Treściami Użytkownika pozostają całkowicie niezależne od działań, jakie może podejmować Właściciel Portalu w odniesieniu do tych samych Treści Użytkownika. Procedury związane z weryfikacją oraz usuwaniem Treści Użytkownika w ramach Portalu określa we własnym zakresie Właściciel Portalu. Administrator nie ma wpływu na żadne czynności podejmowane przez Właściciela Portalu, w związku z czym odwołania dotyczące działań Właściciela Portalu skierowane pod adresem Administratora Administrator pozostawia bez rozpoznania.
 
§ 4.
Zgłoszenie Treści Użytkownika
 1. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez Użytkownika w Systemie, mogą naruszać Regulamin, inny Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez Administratora. Zgłoszenie naruszenia może nastąpić poprzez wysłanie wypełnionego formularza znajdującego się pod adresem https://tadar.pl/regulaminDSA :
  1. drogą e-mailową na adres kontakt@tadar.pl
  2. za pośrednictwem komunikatora w danym Portalu;
  3. za pomocą innych funkcjonalności dostępnych w obrębie Systemu.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak:
  1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem;
  2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Administrator niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia — tą samą drogą, którą zgłoszenie zostało dokonane. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Administrator może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania przez Administratora, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Administratora nastąpi najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. Administrator przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Administrator w celu weryfikacji Treści Użytkownika może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają.
 5. W trakcie dokonywania weryfikacji Administrator jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników.
 6. Po dokonaniu weryfikacji Administrator może trwale zablokować, ukryć lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, Administrator niezwłocznie przywraca Treści Użytkownika oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 7. W przypadku zablokowania, ukrycia, usunięcia lub zgłoszenia Treści Użytkownika Administrator niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu, ukryciu, usunięciu lub zgłoszeniu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 8. W przypadku zablokowania, ukrycia, usunięcia lub zgłoszenia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania, ukrycia, usunięcia lub zgłoszenia Treści Użytkownika Administrator, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 6.
 9. Administrator zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania, ukrycia, usunięcia lub zgłoszenia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel Administratora.
 
§ 5.
Sankcje za zamieszczanie Treści Użytkownika niezgodnych z Regulaminem
 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Systemu niezgodnie z Regulaminem, zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika sprzeczne z Regulaminem, Administrator może:
 1. zablokować Użytkownikowi dostęp do swojego profilu, grupy lub kanału („ban”);
 2. ukryć profil Użytkownika w obrębie Systemu, w związku z czym stanie się on niewidoczny dla innych użytkowników;
 3. ograniczyć konto użytkownika;
 4. zablokować dostęp do konta użytkownika;
 5. trwale usunąć konto użytkownika;
 6. zawiesić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcji, w tym Funkcji Społecznościowych,
 7. trwale uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcji, w tym Funkcji Społecznościowych.
 1. Wybór środka, o którym mowa w ust. 1, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Użytkownik podczas korzystania z Systemu. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie może podjąć Administrator w stosunku do Treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści Użytkownika.
 2. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 1, Administrator działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
 3. Blokada Konta Użytkownika lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Systemu może nastąpić na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zależności od okoliczności sprawy. W przypadku blokady lub zawieszenia, które zostały wprowadzone na czas oznaczony, o upływie tego czasu Administrator przywraca dostęp do funkcji, które pozostawały zablokowane lub zawieszone.
 4. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 6.
 5. Administrator zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał personel Administratora.
 
§ 6.
Procedura odwoławcza
 1. W przypadku, gdy:
  1. Administrator nie zablokował, nie ukrył, nie usunął lub nie zgłosił Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej;
  2. Treści Użytkownika zostały zablokowane, ukryte, usunięte lub zgłoszone niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  3. Administrator zastosował wobec Użytkownika jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika (zawieszenie lub usunięcie dostępu do określonych funkcji Systemu, w tym Funkcji Społecznościowych itp.);
           Użytkownik, który opublikował Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie.
 1. Każda decyzja Administratora związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy Administrator otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:
  1. wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
  2. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy Administratora oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
  3. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
  4. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;
  5. jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.
 2. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie wypełnionego formularza znajdującego się pod adresem https://tadar.pl/regulaminDSA :
  1. na adres elektroniczny kontakt@tadar.pl
  2. za pośrednictwem komunikatora w danym Portalu;
  3. za pomocą funkcjonalności dostępnych w obrębie Systemu;
  4. na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby Administratora.
 3. Odwołanie powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;
  2. dane kontaktowe;
  3. szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Administratora była błędna i powinna zostać zmieniona.
 4. Po otrzymaniu odwołania Administrator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy odwołanie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Administrator może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie odwołania. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia odwołania najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania przez Administratora, odwołanie pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia odwołania.
 6. W przypadku, gdy odwołanie zostanie rozpatrzone negatywnie przez Administratora, zaś zgłaszający złoży odwołanie ponownie, w tej samej sprawie i w oparciu o te same okoliczności faktyczne, kolejne odwołania pozostawia się bez rozpoznania.
 
§ 7.
Postanowienia końcowe
 1. Jeżeli Administrator poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika, Administrator jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej zwrócą się do Administratora o udostępnienie danych Użytkownika, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone w Systemie pod warunkiem że Administrator:
  1. nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika; lub
  2. podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, takich jak:
  1. zmiana warunków zamieszczania i weryfikacji Treści Użytkownika;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
  3. konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
  4. konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  5. zmiany redakcyjne.
 4. Jeżeli Użytkownik jest zarejestrowany na stronie tadar.pl otrzyma wiadomość e-mail z informacją o zmianie Regulaminu najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą zmiany Regulaminu.
 5. Do zdarzeń mających miejsce przed wejściem zmiany Regulaminu w życie stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zdarzenia.
 6. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, powinien zrezygnować z korzystania z Systemów, do których znajduje zastosowanie Regulamin.
 7. Zmiany Regulaminu nie wpływają na prawa nabyte przez Użytkownika przed dniem wejścia zmiany w życie.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.07.2024 r.

Formularze:

1. Zgłoszenie naruszenia (POBIERZ TUTAJ)
2. Odwołanie od decyzji (POBIERZ TUTAJ)